Allmänna villkor

Allmänna villkor för Kyocera Senco EMEA B.V., version 2.0 – april 2015. Dessa Allmänna villkor gäller för alla försäljningstransaktioner från Kyocera Senco EMEA B.V. (tidigare Poppers Holding B.V.) och dess dotterbolag

1. ALLMÄNT

1.1. Dessa Allmänna villkor gäller för och ingår i alla offerter från och försäljningstransaktioner med Säljaren, med det explicita undantaget av eventuella Allmänna villkor som Köparen har fastställt, om inte Säljaren och Köparen i samförstånd och skriftligen avtalar något annat. Dessa Villkor ska ha företräde framför eventuella (allmänna) försäljnings- och leveransvillkor som Köparen har fastställt, om inte Säljaren har bekräftat något annat i skrift.

1.2. I det här Avtalet har dessa begrepp, förutom när sammanhanget kräver något annat, följande innebörd:

”Arbetsdag” innebär en dag (som inte är en lördag, söndag eller nationell högtid) då banker i landet där Säljaren befinner sig normalt har öppet för standardmässig bankverksamhet.
”Köpare” avser personen som godkänner en offert från Säljaren eller som lägger en Beställning som Säljaren godkänner.
”Villkor” avser försäljningsvillkoren i det här dokumentet och (om inte kontexten kräver annat) eventuella särskilda villkor som Köparen och Säljaren har avtalat skriftligen.
”Avtal” är Avtalet för inköpet och försäljningen av Varorna.
”Varor” är de Varor (inkl. installation av Varorna eller reservdelar) som Säljaren ska tillhandahålla i enlighet med Villkoren.
”Minimibeställning” avser ett minsta antal Varor som Säljaren från tid till annan specificerar i en order.
”Beställning” är en offert som Säljaren ger till Köparen och som Köparen senare godkänner för att instruera Säljaren att leverera Varorna eller arrangera så att Köparen kan hämta upp varorna från Säljaren eller vid en annan överenskommen plats.
”Säljare” refererar till Kyocera Senco EMEA B.V. eller något av dess dotterbolag.

2. FÖRSÄLJNINGSGRUND

2.1. Säljaren ska sälja och Köparen ska köpa Varorna i enlighet med dessa Villkor, som reglerar Avtalet med undantag för eventuella andra villkor som gäller för sådan godkänd eller framtida offert eller en mottagen eller framtida Beställning.

2.2. Ingen variation av Villkoren är bindande om inte auktoriserade representanter för Köparen och Säljaren har avtalat det i skrift.

2.3. Anställda eller agenter som jobbar för Säljaren har inte behörighet att göra några framställningar gällande Varorna om inte Säljaren har bekräftat det skriftligen. Köparen ingår Avtalet medveten om eventuella representationer som inte har bekräftats som sådana.

2.4. Råd eller rekommendationer som Säljaren, anställda eller agenter ger till Köparen eller dess anställda eller agenter gällande förvaring, tillämpning eller användning av de Varor som inte så skriftligen bekräftats av Säljaren följs eller ageras helt på Köparens egen risk och följaktligen är Säljaren inte ansvarig för sådana råd eller rekommendationer som inte är bekräftade.

2.5. Typografifel, skrivfel eller andra fel eller utelämnanden i försäljningstexter, offerter, prislistor, godkännanden, fakturor eller övrig dokumentation eller information som Säljaren utfärdar är föremål för korrigering utan att det medför något vidare ansvar för Säljaren.

2.6. Apparater, ritningar, modeller, prov, beskrivningar, bilder och dylikt, samt möjliga bilagor och register, är en del av offerten från Säljaren. Allt detta, samt verktygen, fortsätter att tillhöra Säljaren, och Köparen ska på begäran returnera dem till Säljaren och får inte utan ett skriftligt godkännande från Säljaren kopiera och/eller överlåta dem till en tredje part. Säljaren förbehåller sig alla möjliga befintliga intellektuella och industriella rättigheter härtill.

3. ORDRAR OCH SPECIFIKATIONER

3.1. Köparen är ansvarig gentemot Säljaren att säkerställa riktigheten i villkoren för en Beställning (inklusive eventuella tillämpliga specifikationer) som Köparen lägger, samt för att ge Säljaren all nödvändig information relaterad till Varorna inom rimlig tid för att Säljaren ska kunna verkställa Avtalet i enlighet med dess villkor.

3.2. Om Säljaren inte i förväg har godkänt en Beställning skriftligen, det vill säga om Köparen personligen köper en produkt från Säljaren, börjar villkoren för produkten att gälla direkt då Säljaren har levererat Varorna (i sin helhet eller delar därav) enligt Beställningen eller när, och om, Säljaren skickar en faktura för dessa Varor till Köparen på dennes begäran.

3.3. Säljaren inkluderar all nödvändig information om antal och kvalitet samt en beskrivning i sin offert (om Köparen godkänner den) eller i Köparens Beställning (om Säljaren godkänner den).

3.4. Säljaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i produktspecifikationen om det är nödvändigt för att efterleva eventuella tillämpliga säkerhetskrav eller lagstiftning, eller efter eget gottfinnande om det inte väsentligt påverkar kvaliteten eller funktionen.

3.5. Köparen kan inte annullera en Beställning som Säljaren har godkänt om inte Säljaren skriftligen beviljar det och under förutsättning att Köparen omedelbart ersätter Säljaren för förluster, kostnader, skador och utgifter till följd av annulleringen.

4. PRISET FÖR VARORNA

4.1. Priset för Varorna är det som Säljaren uppger i offerten om Säljaren inte har angett ett pris (eller om ett angivet pris inte längre gäller) är det priset i den publicerade prislistan på Beställningens bekräftelsedatumet som gäller. Alla priser gäller i 30 dagar om Säljaren inte har specificerat något annat i offerten, eller till dess att Köparen inom de 30 dagarna godkänner priset, efter vilket Säljaren kan ändra priset utan att meddela Köparen.

4.2. Säljaren förbehåller sig rätten att, efter att ha informerat kunden, höja priset när som helst före leveransen för att återspegla kostnadshöjningar som uppstår för Säljaren till följd av ändrat leveransdatum, ändrat antal eller ändrade specifikationer på begäran av Köparen, eller till följd av förseningar orsakade av instruktioner från Köparen eller om Köparen inte har uppgett tillräcklig information eller instruktioner.

4.3. Kostnader utöver kostnaden för standardförpackning och transport ingår inte i varupriset, om inte Säljaren skriftligen har angett något annat.

4.4. Priset är exklusive eventuella kostnader relaterade till montering, drift, import-, export- och stämpelskatt, tull, tillämplig moms och/eller andra legitima avgifter, som Köparen är skyldig att betala därutöver i förekommande fall.

5. BETALNINGSVILLKOR

5.1. Säljaren har enligt skriftlig överenskommelse mellan Köparen och Säljaren rätt att fakturera Köparen för Varorna i samband med eller efter leveransen, om inte Köparen hämtar upp Varorna själv eller om Köparen inte tar emot Varorna, i vilket fall Säljaren har rätt att fakturera Köparen för Varorna när som helst efter det att Säljaren har informerat Köparen om att Varorna är redo för upphämtning eller (vilket ibland kan vara fallet) utkörning.

5.2. Köparen ska betala priset för Varorna (med avdrag för eventuell rabatt som Köparen har rätt till, men utan ytterligare avdrag) i samband med leveransen utan hinder av att leveransen kanske inte har ägt rum eller om Köparen inte har mottagit varorna eller om Köparen har gjort ersättningsanspråk för skador. Tidpunkten för betalning av priset är avgörande för Avtalet. Säljaren utfärdar kvitto på betalningen enbart på begäran. Förlikning är förbjuden.

5.3. Om Köparen inte kan betala i tid till förfallodatumet ska Säljaren utan att det påverkar någon annan rätt eller påföljd vara berättigad att:

– 5.3.1. Annullera Avtalet eller stoppa framtida leveranser till Köparen.

– 5.3.2. Utkräva betalning från Köparen till sådana Varor (eller de Varor som tillhandahålls enligt något annat avtal mellan Köparen och Säljaren) som Säljaren anser lämplig (trots alla påstådda anslag från Köparen), och

– 5.3.3. tillämpa ränta (både retroaktivt och löpande) för det obetalda beloppet, 10 % per år utöver Euribor-taxa från tid till annan, tills dess att hela beloppet är betalt (vi beräkningar räntan baserat på att en del av en månad är en hel månad ).

6. LEVERANS

6.1. Säljaren som ansvarar för leveransen ska på en bankdag leverera Varorna till en leveransadress som Säljaren och Köparen har avtalat. Säljaren avgör transportmetoden. Om något förhindrar den valda transportmetoden är Säljaren inte skyldig att välja en annan transportmetod. Säljaren ansvarar inte för avbokad/utebliven transport.

6.2. Leveransdatum i offerten är enbart en uppskattning, och Säljaren ansvarar inte för förseningar, oavsett orsaken. Leveranstiden ska inte ha någon betydelse. Säljaren kan leverera Varorna i förtid eller efter att ha gett rimlig förvarning till Köparen.

6.3. När Varorna ska dellevereras ska varje delleverans utgöra ett separat avtal och, om Säljaren inte levererar en eller flera av varorna i enlighet med Villkoren eller anspråk från Köparen, ska inte Köparen ha rätt att vägra att fullgöra Avtalet som helhet.

6.4. Om Köparen inte tar emot leveransen eller inte ger Säljaren lämpliga leveransinstruktioner vid den bestämda tidpunkten (förutom om orsaken ligger utanför Köparens rimliga kontroll eller om orsaken beror på Säljaren), kan Säljaren, utan att det påverkar någon annan rätt eller åtgärd som är tillgänglig för Säljaren:

– 6.4.1. Förvara Varorna tills det faktiska leveransdatumet och debitera Köparen för de rimliga förvaringskostnaderna (inklusive försäkring):

– 6.4.2. Sälja Varorna till bästa möjliga pris och (efter att ha dragit av alla förvarings- och försäljningsutgifter) begära att Köparen betalar mellanskillnaden, både om priset är högre eller lägre än det Avtalade.

7. RISK OCH TITEL

7.1. Köparen ansvarar för alla risker för skada på eller förlust av Varorna:

– 7.1.1. Om Varorna som ska levereras till Säljarens anläggning när Säljaren meddelar Köparen att Varorna är tillgängliga för upphämtning eller
– 7.1.2. om Varorna som ska levereras till en annan adress än Säljarens anläggning, vid tidpunkten för leveransen, om Köparen inte tar emot leveransen.

7.2. Alla Varor som levereras nu och i framtiden kommer att fortsätta tillhöra Säljaren till dess att Köparen har betalat alla obetalda skulder och anspråk till Säljaren, oavsett skuldens eller anspråkets natur.

7.3. Tills dess att Köparen övertar ägarskapet för Varorna, ska Köparen förvalta Varorna, se dem som deposition, förvara dem separat från annan egendom och tredje parter samt förvara dem skyddade, försäkrade och identifierade som Säljarens egendom. Tills dess ska Köparen vara berättigad att sälja vidare eller använda Varorna som planerat, men ska kreditera Säljaren för intäkter från försäljning eller på annat sätt av Varorna, vare sig de är materiella eller immateriella, inklusive försäkringsintäkter, och ska hålla alla sådana intäkter åtskilda från eventuella belopp eller egendom som tillhör Köparen och tredje parter och, vid materiella intäkter, korrekt förvarade, skyddade och försäkrade.

7.4. Fram till dess att Varorna har blivit Köparens egendom, har Säljaren när som helst rätt att kräva att Köparen släpper och levererar Varorna till Säljaren och, om Köparen inte omedelbart gör det, att gå in på någon av Köparens eller tredje parts lokaler där Varorna lagras och tar tillbaka Varorna.

7.5. Köparen har inte rätt att pantsätta eller på något sätt debitera som säkerhet för någon skuldsättning någon av de Varor som förblir Säljarens egendom, men om Köparen gör det ska alla belopp som Köparen är skyldig Säljaren (utan att det påverkar någon annan rättighet eller åtgärd av Säljaren) omedelbart förfalla till betalning.

8. GARANTIER OCH SKULDER

8.1. Med förbehåll för de Villkor som anges nedan garanterar Säljaren att Varorna kommer att motsvara deras specifikation vid leverans och kommer att vara fria från defekter i material och utförande under en period av 12 månader från leverans, om inte tillverkaren av Varorna har utfärdat en annan garanti. I det senare fallet kommer tillverkarens garanti att gälla framför Säljarens garanti enligt beskrivningen i detta avsnitt.

8.2. Ovanstående garanti ges av Säljaren under förutsättning av följande villkor:

– 8.2.1. Säljaren är inte ansvarig för eventuella defekter i Varorna som uppstår från ritning, konstruktion eller annan specifikation som tillhandahålls av Köparen.

– 8.2.2. Säljaren ansvarar inte för fel som uppstår på grund av underlåtenhet att förvara Varorna i enlighet med Säljarens instruktioner eller förvaring av Varorna under otillfredsställande eller fuktiga förhållanden, inte heller några defekter som uppstår på grund av slitage, uppsåtlig skada, vårdslöshet, onormala arbetsförhållanden, underlåtenhet att följa Säljarens instruktioner (muntliga eller skriftliga), missbruk, ändring eller reparation av Varorna utan Säljarens godkännande.

– 8.2.3. Säljaren ansvarar inte för ovanstående garanti (eller någon annan garanti, villkor eller garanti) om det totala priset för Varorna har inte betalats senast den dag då betalningen förfaller.

8.3. Med förbehåll för vad som uttryckligen anges i dessa Villkor är alla garantier, villkor eller andra villkor som föreskrivs i lagstiftning eller gemensam lagstiftning exkluderas i den utsträckning som tillåts enligt lagstiftningen OCH KÖPARENS UPPMÄRKSAMNHET SÄRSKILT DRAS TILL DENNA Klausul 8.3.

8.4. Om inte annat anges skriftligen ska varje anspråk från Köparen som är baserat på brister i kvaliteten eller skicket på Varorna eller deras underlåtenhet att överensstämma med specifikationen ska (oavsett om leverans vägras eller inte) meddelas Säljaren inom 180 dagar från leveransdatum eller om defekten eller felet inte uppenbarades vid skälig inspektion inom 30 dagar från leveransdatum till kunden av Köparen beroende på vilket datum som inträffar först. Om leverans inte vägras och Köparen inte meddelar Säljaren i enlighet med detta, kommer Köparen inte ha rätt att avvisa Varorna och Säljaren inte ha något ansvar för sådan defekt eller fel och Köparen är bunden att betala priset som om Varorna hade levererats i enlighet med Avtalet. Fordringar på levererade begagnade Varor kommer inte att besvaras och Säljaren är inte ansvarig för dessa Varor på något sätt om så inte skriftligen avtalats.

8.5. Under påföljd av förhindrande av Köparens rättigheter och oaktat klausul 8.4 ska Köparen skriftligen rapportera till Säljaren i händelse av klagomål om kvantitet, storlek, vikt, förpackning och/eller skada på de levererade Varorna inom 5 arbetsdagar efter datumet för risköverföring såsom definieras i avsnitt 7.1.1 eller 7.1.2.

8.6. Om något giltigt anspråk avseende någon av Varorna som är baserat på någon defekt i kvaliteten eller skicket på Varorna eller deras underlåtande att uppfylla specifikationerna meddelas Säljaren i enlighet med dessa Villkor, har Säljaren rätt att ersätta Varorna (eller delar av dem) kostnadsfritt eller, efter Säljarens eget gottfinnande, återbetala Köparens pris (eller en proportionell del av priset), men Säljaren har inget ytterligare ansvar gentemot Köparen.

8.7. Med undantag för dödsfall eller personskada som orsakats av Säljarens vårdslöshet är Säljaren inte ansvarig gentemot Köparen baserat på någon representation, eller underförstådd garanti, villkor eller andra villkor, eller skyldigheter enligt allmän lagstiftning, eller enligt de uttryckliga villkoren i Avtalet, för eventuell följdförlust eller skada (vare sig för vinstförlust eller på annat sätt), kostnader, utgifter eller andra krav på följd ersättning överhuvudtaget (och oavsett om den orsakas av försummelse av Säljaren, dess anställda eller ombud eller annat) som uppstår på grund av, eller i samband med, leverans av Varorna eller deras användning eller återförsäljning av Köparen, förutom vad som uttryckligen anges i dessa Villkor.

8.8. Säljaren är inte ansvarig gentemot Köparen eller anses ha brutit mot Avtalet på grund av försening i utförandet eller underlåtenhet att utföra någon av Säljarens skyldigheter i förhållande till Varorna om förseningen eller underlåtenheten beror på någon högre hand, upplopp, strejk, lockout, handelskonflikt eller arbetsstörning, olycka, haveri av anläggningar eller maskiner, brand, översvämning, svårigheter att få tag på arbetare, material eller transport eller någon annan orsak som ligger utanför Säljarens rimliga kontroll.

8.9. Trots det föregående kommer Säljaren i alla fall inte att vara ansvarig för eventuella indirekta skador från Köparen, inklusive, utan begränsning, särskilda eller följdskador, eller eventuella skador överhuvudtaget, till följd av försummelse eller brott enligt dessa Villkor eller från Varorna som levereras till Köparen, och Säljarens maximala ansvar för skador (vare sig i kontrakt, skadestånd eller något annat som uppstår, inklusive, för för att undanröja alla tvivel, ansvar för Varorna) får under inga omständigheter överstiga varans inköpspris.

9. INSOLVENS AV KÖPARE
9.1. Utan att det påverkar någon annan rättighet eller åtgärd som är tillgänglig för Säljaren, har Säljaren rätt att häva Avtalet eller stänga av alla ytterligare leveranser enligt Avtalet utan ansvar gentemot Köparen och, om Varorna har levererats men inte betalats, ska beloppet omedelbart förfallna, trots alla tidigare Avtal eller överenskommelser om motsatsen, när:

– 9.1.1. Köparen gör frivilliga överenskommelser med sina fordringsägare eller blir föremål för en administrationsorder eller (är en individ eller ett företag) går i konkurs eller (om det är ett företag) likvidation (i annat fall än för sammanslagning eller rekonstruktion), eller

– 9.1.2. en hävdare tar någon av Köparens egendom eller tillgångar i besittning, eller en mottagare utses, eller

– 9.1.3. Köparen upphör, eller hotar att upphöra, med att bedriva verksamhet, eller

– 9.1.4. Säljaren rimligen förstår att någon av de ovan nämnda händelserna kommer att inträffa i förhållande till Köparen och meddelar Köparen detta i enlighet därmed.

10. FÖRSÄKRING

10.1. Köparen kommer att skaffa och upprätthålla, på egen bekostnad, tillräcklig ansvarsförsäkring (inklusive allmänt ansvar, produktansvar, arbetsgivaransvar och täckning av följdskador).

11. ÖVRIGT

11.1. Varje meddelande som krävs eller får lämnas av endera parten till den andra enligt dessa Villkor ska skriftligen riktas till den andra parten på dess säte eller huvudkontor eller sådan annan adress som vid aktuell tidpunkt kan ha meddelats i enlighet med detta i avseende denna bestämmelse till den som meddelar.

11.2. Inget avstående från Säljaren av något Avtalsbrott från Köparen ska betraktas som ett avstående från ett senare brott mot samma eller någon annan bestämmelse.

11.3. Om någon av bestämmelserna i dessa Villkor anses av en behörig myndighet vara ogiltig eller ej kan verkställas i sin helhet eller delvis gäller giltigheten för andra bestämmelser i dessa Villkor och resten av bestämmelsen i fråga påverkas inte av detta.

11.4. Avtalet ska regleras av lagstiftningen i säljarlandet och alla tvister mellan parterna ska enbart hänvisas till en behörig domstol i Säljarens lagstadgade verksamhetsort, såvida inte Säljare och Köpare har kommit överens om att lösa tvisten genom skiljedom. Bestämmelserna i den lagstiftningen om internationell försäljning av Varor (C.I.S.G.) är uttryckligen undantagna.