Service/reparation

Information om garanti, frakt & returfrakt

Garanti
Garanti gäller från det datum produkten når slutkund och så länge det i manualen anges

Förutsättningar för att garanti ska kunna åberopas:
1. Ren och torr komprimerad luft har använts och lufttrycket har inte överstigit det för verktyget gällande maximalt tillåtna.
2. Att det inte förekommer omständigheter som tyder på att verktyget utsatts för vanvård, felaktigt handhavande eller har byggts om.
3. Vid anspråkstagande av garantin returneras hela verktyget eller hela den aktuella verktygsdelen, tillsammans med fakturakopia. Detta för att visa att köp skett och när leverans ägt rum. Därefter returneras godset till Kyocera Senco Sweden AB.
4. Gummidelar, o-ringar och drivare undantas från denna garanti och omfattas således inte av dessa bestämmelser. Sådana delar som ersatt utbytta delar omfattas också av denna garanti men inte längre än till dess ovan nämnd garantitid upphört att gälla. Om reservdel har sålts efter det att ovan nämnd garantitid löpt ut gäller ny garantitid om 45 dagar, dock enbart för aktuell reservdel.

Frakt och returfrakt:
Vid garanti står Kyocera Senco för frakt och returfrakt. Godset ska märkas med ärendenumret från Kyocera Senco. Om garantianspråket avslås efter bedömningen av Kyocera Senco efterdebiteras fraktkostnaden samt en undersökningskostnad efter aktuell taxa.

Transport och märkning av farligt gods:
Avsändande enhet har, oavsett transportsätt och arrangör av denna, ansvaret att följa för var tids gällande lagstiftning. För vägtransport av Lithium-Ion batterier gäller exempelvis ADR-S

Hantering av inskickade reparationer:
Kyocera Sencos verkstad får neka garantier om inte förutsättningarna följs. Vid kostnadsförslag har kunden 30 dagar från lämnat förslag att återkomma annars skickas verktyget tillbaka utan åtgärd och debiteras en felsökningsavgift.
Vid frågor kontakta kundservice 0152-170 50 eller [email protected]

Max 4MB
  • Garanti (Inköpsfaktura eller kvitto bifogas)
  • Reparation/Service - Ok att laga upp till 50% av nypris
  • Reparation/Service - Kostnadsförslag
Tillbehör medskickat:
  • Ja
  • Nej
  • Ja
  • Nej
  • Ja, 1
  • Ja, 2
  • Nej

Jag godkänner att denna hemsida får hantera och lagra mina personuppgifter.